درباره ADA

شرکت آرین درمان آپادانا  (ADA)بمنظور انتقال تکنولوژیهای نوین و با چشم اندازی روشن جهت نیل به هدفی والا در حوزه دندانپزشکی دیجیتال و ایمپلنتولوژی و استفاده از بازارهای منطقه‌ای در سال 94 بنیانگذاری شد و با فعالیت در زمینه انجام کلیه امور واردات، فروش، توزیع تجهیزات دندانپزشکی مجاز بازرگانی، آغاز به کار کرد.

شركت آرین درمان آپادانا  بعنوان نماینده انحصاری محصولات IML SA سوئیس و MACO ایتالیا در بازار ایران فعالیت نموده است که در طی فعالیت خود، توانست سهم قابل توجهی از بازار ایمپلنت کشور را از آن خود نماید که مورد استقبال چشمگیری از سوی دندانپزشکان سراسر ایران قرار گرفته است.

شرکت با داشتن مدیران مرتبط با علم دندانپزشکی و دانش پزشکی در تلاش برای پیش برد اهداف و ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر به جامعه دندانپزشکی کشور ایران عزیزمان می‌باشد.

بدون ﺗﺮدﯾﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ روﺷﻦ‌ﺗﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ژرف اﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هـﺮ ﭼﻴـﺰﯼ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ هاﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ . اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮکت ADA  اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در زﻣـﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣـﻴﻦ ﺗﺠـﻬﻴﺰات دندانپزشکی ﺳــﺒﺐ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ هسته پزشکی ﺗﻮاﻧـــﻤﻨﺪ در زﻣﻴـــﻨﻪ دندانپزشکی ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .

ﺷـﺮﮐﺖ آرین درمان آپادانا ﻣﻔﺘﺨـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دوران پس از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ از یک‌سو ﺗﺠﺮﺑﻪ همکاری با دندانپزشکان با تجربه در ﺳﺮاﺳﺮ کشور را در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﺛﺒﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ‌ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ آماده همکاری با دندانپزشکان و کلینیک‌های دندانپزشکی دیگر را در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد.

اهداف و رویکردها

توسعه

هــﺪف کلی ﺷــﺮکت آرین درمان آپادانا ، اﻧﺠــﺎم ﺧــﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖهــﺎي ﺗﺨﺼصی در اﻣﻮر دندانپزشکی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن هستیم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کیفیت در کوﺗﺎﻩﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن اﺟـﺮا و با ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ هزﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﺗـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ کننده ﺑﻘـﺎء و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ هرچه روز افزون کیفیت خدمات رسانی به دندانپزشکان در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ (ﻣلی، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی) ﺑﺎﺷﻴﻢ.

چشم انداز

برنامه‌ریزی دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزها در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ انجام کلیه امور واردات، فروش، توزیع تجهیزات دندانپزشکی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، با تکنولوژی جدید، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ها در راﺳﺘﺎﯼ کاهش هزینه های درمان و رساندن بالاترین کیفیت در خدمات به دندانپزشکان ایران عزیزمان را در پیش رو دارد.