اولین سمپوزیوم انجمن پریودنتولوژی ایران-شاخه خراسان